header image
 

Diagnòstic d’infecció per HTLV-1

Diagnòstic d’infecció per HTLV-1

Els virus HTLV-1 i HTLV-2 tenen un alt grau de similitud (65%) en les seues seqüències nucleotídiques. En conseqüència, existeix una forta reactivitat creuada de la resposta immune. Açò permet que es puguen detectar anticossos dirigits contra proteïnes de qualsevol d’ells a partir de lisats d’un sol tipus. Actualment, es compta amb equips de nova generació
amb format tipus sándwich que inclouen antígens de pèptids recombinants i/o sintètics per a tots dos tipus virals, augmentant la sensibilitat i especificitat.

Als Estats Units i Europa, els ELISAs (de l’anglès, Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, “Assaig per inmunoabsorció lligat a enzims”, tècnica bioquímica que es basa en l’ús d’antigens o anticossos marcats amb un enzim, de manera que els conjugats resultants tingen activitat tant immunològica com enzimàtica. És necessari que un dels components estiga marcat amb un enzim i insolubilitzat sobre un suport (inmunoabsorbent) per tal que la reacció antigen-anticòs quede immobilitzada i d’aquesta manera puga ser mesurada fàcilment mitjançant l’addició d’un substrat específic que, en interaccionar amb l’enzim, produirà un color visible a simple vista i quantificable mitjançant l’ús d’un espectrofotòmetre o un colorímetre.) són els equips més utilitzats per a tamisar, mentre que a Japó el més usat és l’aglutinació de partícules (AP). Les mostres repetidament reactives han de després ser confirmades per una tècnica addicional, encara més específica, com el Western Blot (WB, tècnica analítica usada para detectar proteïnes específiques en una mostra determinada mitjançant una electroforesis).

L’equip de WB més usat es basa en lisats de virus sencers amb l’agregat d’antígens recombinants de l’embolcall (GD21) presents en tots dos retrovirus i de pèptids específics de l’embolcall del HTLV-1 (rgp46-1) i del HTLV-2 (rgp46-2), que permeten distingir els dos tipus virals. Aquesta anàlisi pot brindar cinc resultats diferents:

-negatiu (absència de bandes específiques dels dos tipus virals);

-HTLV-1 positiu (reactivitat a env -GD21 i rgp46-1);

-HTLV-2 positiu (reactivitat a env -GD21 i rgp46-2-);

-HTLV positiu (reactivitat a env -GD21-, sense classificació en tipus viral)

-indeterminat (reactivitat a proteïnes específiques virals que no compleixen amb els criteris de positivitat abans esmentats)

En els casos indeterminats o HTLV sense tipificar per WB, es recomana realitzar una PCR (reacció en cadena de la polimerasa (sigles angleses Polymerase Chain Reaction) tècnica de biologia molecular l’objectiu de la qual és obtenir un gran nombre de còpies d’un fragment d’ADN específic a partir d’una quantitat mínima.) amb alta sensibilitat per a evitar falsos negatius i suficientment específica per a diferenciar entre els diferents tipus virals (HTLV-1 i HTLV-2). Com a mínim s’han de registrar dos fragments de gens virals diferents per a considerar el positiu. En tots els casos en què no es puga realitzar una PCR, i en els quals resultaren indeterminats per PCR, es recomana realitzar el diagnòstic serològic cada 4 mesos durant 1 any, per a verificar la infecció.

Formes de transmissió del HTLV-1

La transmissió de HTLV -1 passa a través de tres vies : sexual , de mare a infant i per transfusió de sang. La transmissió de mare a fill i per via sexual explica el risc intrafamiliar d’infecció per HTLV -1 36 .

 

1) TRANSMISSIÓ MARE – FILL

La transmissió mare – fill de HTLV -1 passa principalment a través de la lactància materna atès que la infecció intrauterina i la perinatal han estat reconegudes com esdeveniments infreqüents.

Les taxes reportades de transmissió d’ HTLV -1 a través de lactància materna fluctuen entre 5,7 i 37,5% , depenent de factors com l’edat materna , la durada de la lactància i la càrrega proviral. Algunes dades suggereixen que la transmissió mare- fill pot també relacionar-se amb la malaltia associada a HTLV -1 de la mare.

En regions hiperendèmiques del Japó , la suspensió de la lactància materna ha disminuït significativament la taxa d’infecció en fills de mares portadores de HTLV -1 , demostrant l’efectivitat d’aquesta mesura en la prevenció de la transmissió intrafamiliar de HTLV -1.

En un estudi pilot que va avaluar el desenvolupament neurològic de fills de mares seropositives per HTLV -1 , no es va trobar diferències significatives entre 10 fills seropositius per HTLV -1 i 38 fills seronegatius amb una edat mitjana de 45 mesos.

 

2) TRANSMISSIÓ PER TRANSFUSIONS SANGUÍNIES

El risc de transmissió de HTLV -1 a través de sang contaminada s’ha estimat entre 50 i 60%. El risc disminueix quan la sang es manté emmagatzemada més d’una setmana.

No s’ha descrit la transmissió del virus a través de la transfusió de components acel · lulars . Des de l’any 1999, el cribratge de la infecció per HTLV -1 en donants s’ha convertit en part dels procediments de rutina en tots els bancs de sang. La transmissió a través d’agulles contaminades és poc efectiva en el cas de HTLV -1.

3) TRANSMISSIÓ SEXUAL

La infecció per HTLV -1 pot ser considerada com una malaltia de transmissió sexual (MTS ).

El virus ha estat aïllat en el semen i secrecions cervicals de persones infectades i la infecció és més freqüent en grups de risc per ETS. L’ús regular del preservatiu disminueix significativament la taxa de transmissió sexual del HTLV – 1.

Epidemiologia

 L’HTLV-I infecta aproximadament a 20 milions de persones a tot el món. És endèmic en diverses regions, particularment en països d’Àsia, Àfrica, Carib, Amèrica del Sud i en algunes àrees dels Estats Units. A Sud-amèrica entre l’1 a 3% de la població està infectada. A Xile la infecció té una seroprevalença de 0,73% en donants de sang i 1,0 al 6,5% en població aborigen.

L’HTLV – I es dissemina per tres vies principals : per transmissió de mare a fill , per contacte sexual i per contacte de sang .

En la major part dels països on la endemisitat  és alta , la transmissió de la infecció de mare a fill sembla ser el mitjà de disseminació més prevalent i passa per via perinatal o a través de la lactància . Quan el virus es transmet a companys sexuals , sol passar de l’home a la dona en lloc de viceversa . Als països occidentals industrialitzats el Virus linfotrópic de cèl · lules T humanes és sobretot una infecció de drogaddictes .

epidem

vídeo il·lustratiu de la forma d´infecció del virus

Virologia:

L´HTLV-I i II és un retrovirus, el material genètic del qual està costituït per 2 molècules idèntiques de RNA de cadena simple i polaritat positiva. Una d´aquestes cadenes és transcrita a DNA per la transcriptasa inversa. Aquest DNA complementari s´integra, en forma de provirus en el genoma de la cèl·lula hoste (limfòcits T). L´HTLV-I té com a diana principal els limfòcits T CD4+ (helper), mentre que l´HTLV-II per la distinta composició de les seues proteïnes de l´embolcall, presenta un tropisme preferent pels limfòcits T CD8+ (citotòxics), encara que ambdues semblen presentar el mateix receptor GLUT-1, implicat en el transport intracel·lular de la glucosa.

Quan una cèl·lula ha sigut infectada pel HTLV tipus I i II, el virus pot persistir silenciós integrat en el DNA cel·lular en forma de provirus, o bé, començar a replicar-se.

En el cas del HTLV I i II, sembla que el principal mecanisme d´expansió de la infecció és a partir de la mitosi de les cèl·lules que infecta, produint-se una expansió clonal emprant els enzims cel·lulars (DNA polimerases amb capacitat de correcciód´errors). Això implicaria tant la mínima o nula fase extracel·lular d´aquestos retrovirus com la escassa variabilitat genètica, al no emplear la transcriptasa inversa a la seua fase d´expansió en l´individu infectat.

No obstant, estudis recents han suggerit que no s´han trobat oncogens en el genoma del HTLV-I, però s´ha observat un increment en l´expressió de receptors d´interleucina 2 (IL-2) a la superfície dels limfòcits infectats, això afavoriria la proliferació d´aquestes cèl·lules per un mecanisme autocrí. La proliferació podria no ser eliminada per la resposta inmunitària de tipus cel·lular per l´existència de mutacions en la proteïna Tax en els limfòcits infectats i/o per l´existència a l´hoste de determinats haplotipus que no expressaren la proteïna Tax de forma adequada per a ser reconeguda pels limfòcits citotòxics.

En estudis in vivo s´ha demostrat que el virus inmortalitza i transforma els limfòcits que infecta, adoptant aquestos una morfologia característica amb nuclis molt grans i multilobulats, anomenada nuclis en flor.

Aquest tipus d´alteració en la morfologia dels limfòcits T circulants és característica en  pacients amb leucèmia/limfoma de cèl·lules T de l´adult.

 

 

Història i Estructura del virus

Història del virus

En l’any 1980, es va aïllar el primer dels retrovirus humans en un pacient de micosi fungoide. Se li va anomenar virus limfotròpic de cèl·lules T pel seu tropisme pels limfòcits T. Aquest descobriment constituïa la culminació d’una investigació iniciada mols anys abans, estimulada per l’aïllament de retrovirus d’alguns animals amb leucèmies o limfomes.

En 1981 es va establir el seu paper etiològic en una hemopatia maligna anomenada, leucèmia o linfoma de cèl·lules T.

Quatre anys més tard es va associar amb el desenvolupament d´una mielopatia subaguda freqüent al Carib (TSP) o mielopatia associada al HTLV-I.

En 1982 es va aïllar altre virus distint en un pacient amb tricoleucèmia, al qual se li va anomenar HTLV-II per  a distingir-lo del HTLV-I.

No obstant això, l’interés pels HTLV-I i II va disminuir quan en 1981 es descrigueren els primers casos de sida, i quan es va confirmar que altre retrovirus, HTLV-III, era l’agent causal.

 

Estructura

El Virus linfotròpic de les cèl·lules T humanes tipus 1 o HTLV-I es tracta d’un retrovirus amb RNA de cadena simple y polaritat positiva. Un retrovirus és un virus amb un material genètic format per RNA i amb la particularitat que produeixen el seu propi DNA a partir d’aquest RNA mitjançant un enzim específic anomenat transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. Per a ser mes exactes, el RNA del HTLV-I esta compost per dos molècules de cadena simple de al voltant 10kb de longitud unides a la nucleoproteína p15.

Podem distingir els tres gens estructurals típics dels retrovirus, gag, pol i env que codificaran les proteïnes virals de la envoltura, càpsida i polimerases. A més a més i com a particularitat el HTLV-I presenta una regió denominada X que codifica proteïnes reguladores de la replicació vírica (de tot el relacionat amb la genètica del HTLV-I en parlarem amb més detall en les properes publicacions).

El virió (partícula vírica madura que representa la fase extracel·lular i infecciosa d’un virus.) del HTLV-I és una partícula esfèrica de 80 a 110nm de diàmetre aproximadament. Està format per un embolcall lipídic adquirit durant la brotació a partir de la membrana cel·lular de l’hoste formada per lípids i proteïnes d’origen cel·lular com  les molècules del complex major de histocompatibilitat. Pel que fa al component proteic d’origen viral de l’embolcall trobem les glicoproteïnes gp46 externa i la gp21 de transmembrana formant un complex.

Per dins de l’embolcall lipídic es troba la càpsida externa, un poliedre de 60 cares triangulars, constituïda per la proteïna p19 i que permet l’ancoratge de la càpsida a la part interna de la membrana plasmàtica.

Aquesta càpsida conté al core, nucli intern viral o nucleocàpsida, que es troba format per una segona càpsida icosaèdrica de proteïna p24, amb propietats hidròfobes.

El core tanca el genoma juntament amb diversos enzims fonamentals per a completar el cicle viral. Entre elles estan la transcriptasa reversa la funció de la qual és generar un DNA complementari i desintegrar la cadena de RNA; la integrasa que  permet la unió covalent del virus al DNA de l’hoste i la proteasa amb funció proteolítica, necessària per a fragmentar les proteïnes producte dels gens.

En la següent imatge podeu veure l’estructura de l’esmentat HTLV-I:

 

¡Hola mundo!

Hola som Jessica Tortosa i Omar Tomàs, alumnes de 3er de biologia de la Universitat de València. Aquest és un blog divulgatiu en el qual anem a tractar de recopilar la màxima informació possible sobre el virus limfotròpic de les cèl·lules T humanes (HTLV). El virus es subdivideix en tres classes: HTLV-I, HTLV-II i HTLV-III. En el nostre blog parlarem de manera mes notòria del HTLV-I, ja que de la classe HTLV-II hi ha menys informació i del HTLV-III es tracta del virus de la Sida i ja hi ha un blog corresponent.

Esperem que vos parega interessant.